Aviso Legal

 

INFORMACIÓN XERAL

Os datos identificativos da titularidade deste sitio web son:
Jesús Asorey Carril
Rúa 25 de Xullo, 35
15704 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel: 981 580 266
Enderezo electrónico: info@campingascancelas.com

 

PROPIEDADE INTELECTUAL E LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

O sitio web www.agrella.es ten por obxecto facilitar, ao público en xeral, o coñecemento das actividades que desenvolve e os servizos que presta Brasería A Grella. O titular resérvase o dereito de actualizar, modificar ou eliminar información contida na súa web así como na súa configuración, prestacións ou condicións xerais, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso. O titular non garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso so sitio web, nin asumirá responsabilidade algunha por problemas técnicos ou fallos que se produzan durante a conexión a Internet.

 

Os dereitos de propiedade intelectual desta páxina web, do seu deseño e de todos os contidos que a integran, son titularidade de JESÚS ASOREY CARRIL. Queda prohibida a reprodución dos contidos en todo ou en parte, en calquera forma ou medio, así como a súa difusión, transformación, comunicación pública ou distribución sen a autorización previa do titular. A marca e logotipo de A GRELLA son tamén propiedade intelectual de JESÚS ASOREY CARRIL, polo que a súa utilización tamén require autorización expresa do mesmo. A lesión dos dereitos de propiedade intelectual dará lugar ás accións legais que procedan e ás responsabilidades que de dito incumprimento se deriven.

 

O titular non será responsable dos danos e/ou prexuízos que puideran derivarse da utilización dos contidos desta web por parte dos usuarios ou usuarias ou da infracción por parte destes de calquera disposición legal vixente. Así mesmo, o titular non asume responsabilidade algunha derivada da conexión a enlaces de terceiros aos que se puidera facer referencia nesta web.

 

INTRODUCCIÓN DE ENLACES AO SITIO WEB

A persoa usuaria de Internet que queira introducir enlaces desde as súas propias páxinas web a este sitio web deberá cumprir coas condicións que se detallan a continuación sen que o descoñecemento das mesmas evite as responsabilidades derivadas da Lei:
O enlace unicamente vinculará coa home page ou páxina principal da web pero non poderá reproducila de ningún xeito (online links, copia dos textos, gráficos, etcétera).

Quedará en todo caso prohibido, de acordo coa lexislación aplicable e vixente en cada momento, establecer frames ou marcos de calquera tipo que envolvan á web ou permitan a visualización dos Contidos a través de direccións de Internet distintas ás do sitio web e, en calquera caso, cando se visualicen conxuntamente con contidos alleos á web de forma que: (I) produza, ou poida producir, erro, confusión ou engano nas persoas usuarias sobre a verdadeira procedencia do servizo ou Contidos; (II) supoña un acto de comparación ou imitación desleal; (III) serva para aproveitar a reputación da marca e prestixio de JESÚS ASOREY CARRIL ou (IV) de calquera outra forma resulte prohibido pola lexislación vixente.

Non se realizarán desde a páxina que introduce o enlace ningún tipo de manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre JESÚS ASOREY CARRIL, os seus socios, empregados, clientes ou sobre a calidade dos servizos que presta.

En ningún caso, expresarase na páxina onde se localice o enlace que JESÚS ASOREY CARRIL ten prestado o seu consentimento para a inserción do enlace ou que doutra forma patrocina, colabora, verifica ou supervisa os servizos do remitente.

Está prohibida a utilización de calquera marca denominativa, gráfica ou mixta ou calquera outro signo distintivo de JESÚS ASOREY CARRIL dentro da páxina do remitente salvo nos casos permitidos pola lei ou expresamente autorizados por JESÚS ASOREY CARRIL e sempre que se permita, nestes casos, un enlace directo con este sitio web na forma establecida nesta cláusula.

A páxina que estableza o enlace deberá cumprir fielmente coa lei e non poderá en ningún caso dispoñer ou enlazar con contidos propios ou de terceiros que: (I) sexan ilícitos, nocivos ou contrarios á moral e ós bos costumes (pornográficos, violentos, racistas, etcétera); (II) induzan ou poidan inducir na persoa usuaria a falsa concepción de que JESÚS ASOREY CARRIL subscribe, apoia, se adhire ou de calquera maneira apoia, as ideas, manifestacións ou expresións, lícitas ou ilícitas, do remitente; (III) resulten inapropiados ou non pertinentes coa actividade de JESÚS ASOREY CARRIL en atención ao lugar, contidos e temática da páxina web do remitente.

Se o desexa, pode coñecernos mellor a través da
Galería de imaxes da Grella